IKSO stelt voor

Begeleiding

Evaluatie

Kennis en vaardigheden

In IKSO evalueren we om te leren en we trachten deze evaluatie zo breed mogelijk te houden. We proberen te focussen op kennis, maar evenzeer op verschillende talenten en vaardigheden. Om te komen tot een betrouwbare evaluatie willen we de leerling zo volledig mogelijk bekijken. We willen een duidelijk zicht krijgen op alle competenties. Daarom organiseren we voor alle vakken gespreide evaluaties, zodat we de vorderingen van het dagelijkse werk van elke leerling in kaart kunnen brengen. Vanaf het 4de jaar komen daar voor bepaalde vakken examenresultaten bij. Alle resultaten zijn permanent zichtbaar in het online rapport op smartschool.

 

In de eerste graad en in het derde jaar zijn er in december en in juni proefexamens voor bepaalde vakken. Met deze beperkte reeks proefexamens willen we de leerlingen actief begeleiden in het voorbereiden en afleggen van een examen voor een groter geheel. De opvolging en remediëring staat hier centraal.

 

Vanaf het vierde jaar starten we met examens die handelen over grotere gehelen. Daarnaast blijven we kiezen voor een zo breed mogelijke en permanente evaluatie voor alle vakken. Op die manier willen wij de overgang naar het hoger onderwijs vlotter laten verlopen en de leerlingen stilaan leren om grotere leerstofgehelen te verwerken.

begeleiding_afb1

Rapportering

 

Ouders en leerlingen kunnen de vorderingen permanent raadplegen via smartschool. Onmiddellijk nadat de leerkracht resultaten of commentaar heeft ingevoerd, is deze consulteerbaar door de ouders en de leerlingen. Op het einde van het eerste trimester ontvangt elke leerling een syntheserapport. Dit bevat een samenvatting van alle evaluatiemomenten van deze eerste periode. Op het einde van het schooljaar volgt er een tweede syntheserapport en een verslag van de eindbeslissing van de delibererende klassenraad in juni. Al deze documenten worden opgeborgen in een rapportmapje.

Permanent digitaal rapport

 

begeleiding_afb3begeleiding_afb2

 

Per vak vind je een overzicht van taken, grote en kleine overhoringen. Vakleerkrachten kunnen opmerkingen met aanvullende info of raadgevingen over de houding of het resultaat formuleren. Al deze informatie is online beschikbaar voor leerlingen en ouders.

Syntheserapport

Per vak worden de punten van dagelijks werk, het examen, het totaal, het procent en het klasgemiddelde genoteerd.

Eindbeslissing

Rekening houdend met het volledige dossier van de leerling, m.b. resultaten en leerhouding zoals opgenomen in het leerlingvolgsysteem, neemt de delibererende klassenraad een beslissing. De klassen-raad zal bij haar beslissing vooral vooruit kijken en een attest toekennen in functie van de toekomst-mogelijkheden van de leerling:

attest A: de leerling is geslaagd

attest B: de leerling is geslaagd maar bepaalde richtingen in het volgend leerjaar worden uitgesloten (wil men deze richtingen toch volgen, dan moet men overzitten)

attest C: de leerling is niet geslaagd en moet zijn jaar overzitten

– Daar bovenop geeft de klassenraad een oriënteringsadvies voor de te volgen richting volgend schooljaar

Leerlingenbegeleiding

 

Cel leerlingbegeleiding

 

Onze cel leerlingbegelding leidt de praktische uitwerking van ons zorgcontinuüm in goede banen. Zij overleggen wekelijks om het ideale zorgkader dagelijks in de praktijk te kunnen brengen.

Bij de leerlingbegeleiders kun je terecht voor een gesprek, studiehulp, extra begeleiding, familiale problemen, individuele problemen, vragen omtrent de studieloopbaan, enz.

 

Klassenraad

 

Alle leerkrachten van de klas houden minstens 3 x per jaar een formele bespreking over de vorderingen van elke leerling. Tijdens dit overleg zoeken ze samen naar oplossingen om te remediëren of te begeleiden en indien nodig stellen ze een actieplan op. Extra overleg met de ouders kan soms aangewezen zijn.

Op het einde van het schooljaar zal de delibererende klassenraad in eer en geweten een beslissing nemen over de richting van de verdere schoolloopbaan.

 

Oudercontact: formeel en informeel ontmoeten

 

Ouderbetrokkenheid is een absolute prioriteit voor IKSO. De communicatie via smartschool is hierbij onmisbaar, maar ook de effectieve ontmoeting op allerlei informele momenten en activiteiten vinden wij belangrijk. Wees welkom op onze culturele activiteiten, eetfestijn, infodagen om een babbel te slaan met de leerkrachten. Het formele oudercontact is een uitgelezen moment om stil te staan bij de schoolloopbaan. In het 1ste, 2de en 3de trimester worden alle ouders uitgenodigd voor een oudercontact.

Er wordt geluisterd naar de ouders en de vorderingen van de resultaten en het gedrag van de leerling worden besproken.

Eind juni wordt het jaarrapport en het oriënteringsadvies afgehaald door de ouders.

 

CLB

 

IKSO werkt samen met CLB Ninove, Kluisweg, 9400 Ninove 054 33 90 19

Een C.L.B. – medewerker is regelmatig op de school aanwezig.

Raadplegingen i.v.m. studie- en beroepskeuze, moeilijkheden met studeren, psychologische en sociale problemen, gezondheidsproblemen enz. Afspraak via het secretariaat van de school of het C.L.B.-centrum.

Studiebegeleiding

 

Inhaallessen 1ste graad

 

Leerlingen worden uitgenodigd door de leerkracht minstens 1 dag vooraf in de schoolagenda. Leerlingen moeten aanwezig zijn. Anders is een schriftelijke motivatie van de ouders vereist.

 

Studiebegeleiding 2de en 3de graad

 

Bij de start van het schooljaar wordt meegedeeld op welke middagen er studiebegeleiding wordt georganiseerd en voor welke vakken. De leerlingen kunnen op vrijwillige basis deze studiebegeleiding volgen. Soms beslist de klassenraad dat aanwezigheid op de studiebegeleiding vereist is.

IKSO

Welkom op onze innoverende school, waar leerlingen zich gelukkig voelen en hun talenten volop kunnen ontwikkelen, dankzij aandacht voor diversiteit en aangepaste zorg.

Afbeeldingen